OMEN

The collective artistic practice from which results an unsigned object is an approach of an experimental creation method that we have designed and we share it through an exhibition where photographs, objects and video creations are presented.

Individuality matters in the process of creation only to the extent that it contributes to the common approach and works like a carpet in a whole.

In the OMEN project there are a series of artistic actions undertaken in natural spaces from different geographic contexts (Subcarbaţi-Bâsceni and Petroşani). The result consists of 3 landart installations and a series of documented photo-video actions. The rich documentation was the basic material for making the objects, movies and photos. They have been shaped by a collective work of "studio-work" and are a conclusion - testimony - continuation of actions in nature.

Actions in NATURE. The stone we are discussing along the way is no longer, in fact, a river stone. It is able to gain power, become a reality if we are able to show that. The trees, beeches, or oak trees we meet on our way are no longer obstacles, they become landmarks for the place. The river sludge is no longer an obstacle. The devious cliché on the prunes turns into the best binder in raising a tumulus. The fire or the spark in the night gets expressive meanings. The earth cracked by the power of the sun no longer creates the impression of the end of the world and becomes the witness of the passage of beings through these places. The groves in the forest become when you do not expect, a reference to the most famous Gothic cathedrals.


Practica artistică colectivă din care rezultă un obiect fără semnătură, este o abordare a unei metode de creație experimentală pe care ne-am propus-o și pe care o dorim împărtășită printr-o expoziție în care vor fi prezentate fotografii, obiecte și creații video.

Individualitatea contează în procesul de creație numai în măsura în care contribuie la demersul comun și funcționează asemenea unei căramizi dintr-un întreg.

La baza proiectului OMEN stau o serie de acțiuni artistice întreprinse în spații naturale din diferite contexte geografice (Subcarbați-Bâsceni și Petroșani). Rezultatul constă în 3 instalații-landart și o serie de acțiuni documentate foto-video. Documentarea bogată a reprezentat materialul de bază pentru realizarea obiectelor, filmelor și fotografiilor. Toate acestea au prins formă prin lucru colectiv de „atelier” și sunt o concluzie – mărturie – continuare a acțiunilor din natură.

Acțiunile din NATURĂ | Piatra de care ne opintim pe parcurs nu mai este, de fapt, o piatră de râu. Ea e în stare să capete puteri, să devină realitate dacă noi arătăm asta. Copacii, fagii sau stejarii pe care îi întâlnim în drumul nostru nu mai sunt obstacole, ei devin repere pentru locul jinduit. Nămolul râului nu mai este o piedică. Clisa scârboasă de pe prund se transformă în cel mai bun liant în ridicarea unui tumul. Focul sau scânteia în noapte capată semnificații expresive. Pământul crăpat de puterea soarelui nu ne mai crează impresia de sfârșit de lume, de suflet sterp, el ajunge să fie martorul trecerilor ființelor prin aceste locuri. Gătejele din pădure devin când nu te aștepți, o trimitere la cele mai vestite catedrale gotice.

Group Rudiment : Mihai Coltofean, Dumitru Gurjii, Mircea Modreanu, Mircea Muntenescu și Mădălina Negotei.